Jesteś nie zalogowany   |    Logowanie   |   Rejestracja

Regulamin sklepu

Właściciel sklepu Dwunastka
 
Stemplariusz sp. z. o.o.
Zegrzyńska 4 
05-119 Legionowo 
NIP:5361808016
REGON:140761880
 
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: 
SĄD REJONOWY dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000274657
 
 
Definicje
 
Regulamin - niniejszy Regulamin, określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Adres siedziby Sprzedającego - Zegrzyńska 4, 05-119 Legionowo.
Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: dwunastka.net.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o towarze i jego dostępności oraz kupić towar.
Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik do Regulaminu i jest dostępna na stronie.
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
Formularz zwrotu - udostępniany przez Sprzedawcę dla Kupującego papierowy formularz zwrotu towaru - załącznik 2.
Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem http://www.serwis-24.systemrma.pl
Wysyłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 
 
Zamówienia
 
1.Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta, poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dokładne informacje dotyczące zamawianego produktu na adres sklepu bądź telefoniczne dzwoniąc pod numer podany na stronie Sklepu.
2.Zakup za pośrednictwem Konta dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty. 
3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 
 
Zmiana lub anulowanie zamówienia
 
1.Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze lub anulowania zamówienia. W tej sytuacji Klient musi skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą (numer telefonu podany w zakładce Kontakty) i podać ewentualne poprawki lub anulować zamówienie.
2.W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 7 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 
 
Płatność
 
1.Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem, z płatnością na konto po dostawie. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
2.Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 
 
Dostawa
 
1.Transport zakupionego towaru do Klienta jest odpłatny.
2.Sklep Internetowy prowadzi dostawy towaru wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
4.W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. 
5.W sytuacji wskazanej w pkt. 4, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta towar.
6.Klient po otrzymaniu przesyłki z zakupionym towarem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy tego typu przesyłkach. W sytuacji gdy stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. KC art.545 § 2.  
 
 
Odstąpienie od umowy
 
1.Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
2.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów: 
2.1.których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2.2.których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2.3.których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2.4.których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2.5.których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
2.6.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
2.7.zawartej w drodze aukcji publicznej; 
3.Aby odstąpić od zawartej umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail .Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy - załącznik 2. 
 
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
1.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
2.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
3. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy. 
4.Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 
 
Reklamacje
 
1.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2.Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego
http://www.serwis-24.systemrma.pl oraz lp.zsuiralpmets@siwres  lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego.
3.W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub trwałym nośniku. 
4.Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Kupującego z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Kupującego o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji. 
5.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6.W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedający.
7.W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 
7.1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu 
albo 
7.2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 
 
Postanowienia końcowe
 
1.Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie Sklepu Internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
2.Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę. 
3.Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 
 
Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy
Załącznik 2 - Formularz odstąpienia od umowy 
 
©2006 - 2023 Dwunastka.net.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0/11086143
Sklep internetowy KQS.store.
Projekt i realizacja: Kilos.pl